1. Definities


In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Tattoo Atelier Sixtyseven Amsterdam: gevestigd te Amsterdam-noord op het NDSM-plein 84

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aanTattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam-noord tot het laten aanbrengen van een tatoeage  alsook die door tattoo atelier sixtyseven Amsterdam-noord wordt behandeld of aan wie  tattoo sixtyseven Amsterdam-noord producten of diensten levert.


1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussenTattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam-noord Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussenTattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam-noord

 en Opdrachtgever, waarbij Tattoo Atelier Sixtyseven Amsterdam-noord als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming vanTattoo Atelier Sixtyseven Amsterdam-noord worden afgeweken.


2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Tattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam noord worden zonder enige uitzondering geleverd nimmer door de doorTattoo Atelier Sixtyseven Amsterdam noord en  afzonderlijk handelende personen die door of namens  tattoo atelier sixtyseven Amsterdam noord zijn ingeschakeld.


2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Tattoo Atelier Sixtyseven  
Amsterdam noord aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door  tattoo atelier sixtyseven  Amsterdam noord gehanteerde Algemene Voorwaarden.


3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam noord worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.


3.2 Door opdracht te geven aan Tattoo Atelier Sixtyseven  
Amsterdam noord tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Tattoo Atelier Sixtyseven Amsterdam noord aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.


3.3 Door opdracht te geven aan Tattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam noord tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers vanTattoo Atelier Sixtyseven Amsterdam noord of derden in gevaar kan brengen.


3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Tattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam noord te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.


3.5 Tattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam noord brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.


3.6 Tattoo Atelier Sixtyseven 
Amsterdam noord heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft   tattoo sixtyseven het recht de Opdracht te weigeren.


3.7 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan  tattoo sixtyseven erkent Opdrachtgever dat  tattoo sixtyseven een inspanningsverbintenis heeft.tattoo sixtyseven  zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. tattoo sixtyseven kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.  tattoo sixtyseven is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.


4.2 Voor het geval  tattoo sixtyseven aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat tattoo sixtyseven voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.


4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede tattoo sixtyseven terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.


4.4  tattoo sixtyseven bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.


4.5  tattoo sixtyseven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.


5. Garantie

tattoo sixtyseven gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.


6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen tattoo Atelier sixtyseven en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien  tattoo atelier sixtyseven als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.


7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van  tattoo sixtyseven en door haar voor de uitvoering van de Ov

ereenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

Zelfstandige werkende tattoo artists die bij tattoo sixtyseven ruimte huren zijn verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden, en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgesteld door tattoo atelier sixtyseven.

©  tattoo atelier sixtyseven Amsterdam.